วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลขอนแก่น ประชุมร่วม ICLEI เสนอโครงการกำจัดขยะ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับ คณะทำงาน จาก ICLEI : Local Governments for Sustainability เพื่อเข้ารับฟังการนำเสนอข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ Zero Plastic Waste โดยมี องค์กรท้องถิ่นประเทศต่างๆ ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมประชุมด้วย โดยการประชุมในครั้งนี้ คณะทำงานจาก ICLEI ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 500 แห่งทั่วโลก ได้นำเสนอและแจ้งรายละเอียดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความสนใจ สามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการของท้องถิ่นในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก การแก้ปัญหาการกำจัดขยะและถุงพลาสติก การจัดการขยะรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพ การลดขยะอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น และสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม