ส.ป.ก.จัดอบรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยกลุ่มบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) โดยมี นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางณัฐพร ดาวแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการอบรบดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
สำหรับวิทยากรในการอบรม คือ นางณัฐพร ดาวแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่ การจัดอบรมจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการดำเนินงานในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนมากยิ่งขึ้น โดยโครงการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2564
โดย ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดอบรมผ่านระบบ ZOOM ตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด