วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2564

    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ครั้งที่ 1/2564  โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก /ผู้อำนวยการกอง /ผู้อำนวยการศูนย์/ ผู้แทนส่วนราชการในสังกัด เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

     การประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีพ.ศ.2564 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และการขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัตืหน้าที่ด้วยความพากเพียร ซื่อสัตย์สุจริต โดยรับราชราชการมาเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 25 ปี