วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

ส.ป.ก. ร่วมวางพวงมาลาผ่านระบบเสมือนจริง ด้วยการคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ ครบรอบ 78 ปี

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมวางพวงมาลา ด้วยการคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านเป็นผู้วางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ของประเทศไทย และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 78 ปี ผ่านระบบออนไลน์รูปแบบ Virtual (เสมือนจริง) ทางเว็บไซต์ https://kuform.ku.ac.th/Feb02/ โดยสำนักบริหารกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในฐานะได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารส.ป.ก.ให้เป็นผู้แทนหน่วยงานร่วมลงทะเบียนวางพวงมาลาผ่านระบบออนไลน์


ทั้งนี้ พิธีวางพวงมาลาด้วยการคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษางดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส.ป.ก.จึงมีความจำเป็นต้องงดพิธีรดน้ำคารวะบูรพาจารย์ พิธีทางศาสนา และปรับรูปแบบการวางพวงมาลาเป็นแบบ Virtual (เสมือนจริง)
  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดรายการพิเศษ 78 ปี เกษตรศาสตร์วิถีใหม่ ก้าวไปด้วยกัน เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 78 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงเย็นวันนี้ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน 4 ช่องทาง ประกอบไปด้วย 1.**https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

2.**https://www.youtube.com/user/LiveKaset

3.**http://live.ku.ac.th/

4.**https://ku-edu.webex.com/webappng/sites/ku-edu/meeting/download/aa2e8b4bb653443385074129c5351aac?siteurl=ku-edu&MTID=mee9e0a63496530fc17aa9cc46dba4f18&fbclid=IwAR0cuqsIR0faE0Zw800T3k25QQva1KCwGaAVFdq0rCNqMqq2KV3TqWJcR9M

  อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ หรือ“สามเสือเกษตร” เป็นฉายาที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ใช้เรียกแทนบุคคลสามท่าน ได้แก่ พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์) และหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) ผู้มีคุณูปการในการพัฒนาวงการเกษตรไทยและเผยแพร่คุณประโยชน์ทางเกษตรกรรมไปสู่สาธารณชน ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักและอาชีพเดียวของราษฎรไทยในสมัยนั้นที่สร้างการเศรษฐกิจขึ้นอย่างเป็นระบบในประเทศไทย นอกจากนี้บุคคลสำคัญทั้ง 3 ท่าน ยังเป็นบุคคลสำคัญผู้วางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ของประเทศไทย อันนำไปสู่การสถาปนาสถาบันทางเกษตรศาสตร์เป็นการเฉพาะ และมีวิวัฒนาการมาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จวบจนถึงปัจจุบัน

ในทศวรรษที่ 3 ของการครบรอบ การสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ พื้นที่ลานด้านหน้าสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการสถาปนาอนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์) ขึ้น โดยมีหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาในวาระการครบรอบปีที่ 50 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) และหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) เพิ่มเติมให้เป็นอนุสาวรีย์ ในปีพ.ศ.2538