วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

เฮมาแล้ว! ช่วยลูกหนี้ กยศ. สู้ภัยโควิด-19

03 ก.พ. 2021
559

ใครเป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้ในช่วงโควิดระบาดจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ .ทางกองทุนมีนโยบายให้ลูกหนี้ขอพักชำระได้ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดเป็นทั้งของขวัญปีใหม่และการเยียวยาลูกหนี้.มาตรการของขวัญปีใหม่สู้ภัยโควิด-19ได้แก่ ลดเงินต้น 5% ลดเบี้ยปรับ 80-100%และลดอัตราการคิดเบี้ยปรับ 0.5% ต่อปีตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64 นี้ส่วนมาตรการผ่อนผันชำระหนี้ สามารถขอพักชำระทั้ง เงินต้น และ ดอกเบี้ยได้ ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ขอได้ไม่เกิน 2 ครั้ง.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ กยศ.หรือโทร 0-2016-4888