วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

‘เรียนก่อนจบก่อน’ มข. เดินหน้าเปิดมิติใหม่การศึกษาเปิดหลักสูตรPre-degree เรียนล่วงหน้าป.โท (KKBE PRE M)

02 ก.พ. 2021
703

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (KKBS Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรเรียนปริญญาโทแบบสะสมหน่วยกิตKKBS PRE – MASTER DEGREE โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรมซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้สนใจทั่วไปสามารถมาพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่  (New Entrepreneur) และการสร้างธุรกิจเริ่มต้น (Startup) พร้อมรับประกาศนียบัตรสามารถนำไปเทียบโอนปริญญาบัตรในระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรมคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น       

  โดยในวันที่1กุมภาพันธ์2564มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวภายใต้โครงการ “ผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพทางด้านบริหารธุรกิจซึ่งเกิดด้วยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณะนิติศาสตร์และหอการค้าจังหวัดขอนแก่นโดยเล็งเห็นความจำเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้กับนักกฎหมายเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแผนการเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรรวมทั้งสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับรูปแบบของหลักสูตรโดยลักษณะการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562) วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรมของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชาเน้นการเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงจากภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน5รายวิชาวิชาละ3หน่วยกิตได้แก่วิชาภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การสำหรับผู้ประกอบการ, วิชาการเงินผู้ประกอบการและการบัญชีบริหาร, วิชาการจัดการกลยุทธ์ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ, วิชาสัมมนาทางการเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์นและนวัตกรรมและวิชาการสร้างธุรกิจใหม่      

        รองศาสตราจารย์นพ.ชาญชัยพานทองวิริยะกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่า

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกมีบทบาทหน้าที่ในการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคมมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืนโดยบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิดKKU Transformation ได้มีการกำหนดทิศทางในการบริหารมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสรีภาพทางความรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้ซึ่งรวมไปถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลสู่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนซึ่งมีแนวคิดหลักคือพัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่(New Paradigm Curriculum)ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) และเน้นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) โดยเน้นให้มีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่เพียงพอปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์เน้นทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตและที่สำคัญมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งหวังที่จะสร้างหลักสูตรสำหรับประชาชนเพื่อรองรับเทคโนโลยีในการทำงานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยจัดการเรียนรู้เป็นชุดวิชาซึ่งมีทั้งที่ต้องการปริญญา (Degree) และไม่ต้องการปริญญา (Non-Degree) สามารถเรียนรู้ในหลายรูปแบบทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัยและการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกเวลาทุกสถานที่และทุกคนมีระบบให้ผู้เรียนสามารถสะสมชุดวิชาเพื่อรับปริญญาในภายหลังได้         “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการปรับตัวของการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นการบูรณาการเรียนรู้และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสะสมหน่วยกิต (Credit bank) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้สามารถเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาโทโดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ขณะที่

กำลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) สามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและใช้ระยะเวลาการศึกษาน้อยลง”

        รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีกล่าวว่าในการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา (แบบรายวิชา) ภายใต้โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพทางด้านบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณะนิติศาสตร์และหอการค้าจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) แบบสะสมหน่วยกิต (Credit bank) ในหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา (แบบรายวิชา) หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษานิติศาสตร์ได้มีโอกาสเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาโทในวิชาด้านบริหารธุรกิจคู่ขนานวิชาด้านกฎหมายนับว่าเป็นบริบทใหม่ของการศึกษาไทยที่ได้มีการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการการเรียนการสอนการวิจัยและการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกัน

        สำหรับผู้ที่ที่สนใจศึกษาต่อในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น(KKBS Lifelong Learning) ซึ่งในปีการศึกษา2564นี้ดำเนินการเปิดหลักสูตรแบบแบบสะสมหน่วยกิต (Credit bank) แล้วจำนวน2หลักสูตรได้แก่โครงการเรียนรู้ล่วงหน้าแบบสะสมหน่วยกิตระดับป. ตรีKKBS PRE B (BACHELOR DEGREE)

และหลักสูตรเรียนปริญญาโทแบบสะสมหน่วยกิตKKBS PRE M  (MASTER DEGREE) สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นhttps://kkbs.kku.ac.th หรือที่คุณรุ่งทิพย์ขุลีลังก์โทรศัพท์0 4320 2401 ต่อ48037 อีเมล์rungkh@kku.ac.th