วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

อำเภอภูเวียง ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564/นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง มอบหมายนางสาววริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ข้าราชการคู่เสี่ยว ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการฯ ครัวเรือนของ นายทองสุข แสงคำ บ้านเลขที่ 61 บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงธนสาร
โดยวันนี้ข้าราชการคู่เสี่ยว ได้ติดตามผลการทำน้ำหมักรสจืด เพื่อใช้ในการเพาะปลูก และการปลูกพืชชนิดต่างๆ หลังจากที่ได้พาครัวเรือนเป้าหมายทำน้ำหมักรสจืดเพื่อใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการห่มดิน โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และใส่อาหารให้แก่ดิน ด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต
จากการเยี่ยมเยียนในวันนี้ พบว่า ครัวเรือนมีการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว และใช้น้ำหมักในการรดพืชผัก แต่ยังมีปัญหาเรื่องน้ำ เพราะที่อาศัยอยู่นั้น ไม่มีไฟฟ้าและไม่มีน้ำใช้ ต้องอาศัยน้ำในหนองน้ำ ซึ่งมีปริมาณที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกพืชผักได้หลายชนิด ข้าราชการคู่เสี่ยว ได้ให้คำแนะนำในการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย การห่มดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นแก่ดิน และหาแนวทางในการช่วยเหลือร่วมกับนายถาวร วรรณมูล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงธนสาร ซึ่งถ้าหากได้รับการช่วยเหลือในเรื่องน้ำแล้ว จะสามารถทำให้เพาะปลูกพืชได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผักสวนครัว และคนในครัวเรือนมีความสุขเพิ่มขึ้น มีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาตนเองให้พ้นเส้นความยากจนได้