วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

กรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ “New Normal”

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และพิจารณาผ่อนปรนประเภทของกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับประชาชนในระยะที่ 3 เพิ่มขึ้น กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จึงเห็นควรให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ โดยปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบ “New Normal” ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้ประเมินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพื่อจัดกลุ่มเปิดให้บริการ ดังนี้

ช่วงที่ 1 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน ได้แก่
1. ชำรุดหรือสูญหาย
2. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
3. การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
4. การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่งหรือโรงเรียนสอนขับรถที่ ขบ. ให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับ ขบ.
6. การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม 
7. การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
8. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ
9. การเปลี่ยนประเภทจากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
10. การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตที่ผ่าน การอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้11. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของ ขบ. เรียบร้อยแล้ว

ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้สิทธิแก่ประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ได้สิทธิในการดำเนินการก่อน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขด้วยการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบริหารจัดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ซึ่งผู้ที่จองคิวไว้แล้วสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/  ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หากไม่พบข้อมูลหรือไม่สะดวกตามวัน/เวลาที่นัดหมายเข้ารับบริการ สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ตามวัน/เวลาที่สะดวก สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้จองคิวไว้ล่วงหน้า สามารถเริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

ทั้งนี้ ขบ. ได้มีมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุในช่วงที่ ขบ. งดให้บริการ ดังนี้

  1. ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 30 กันยายน 2563
  2. ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 30 กันยายน 2563
  3. ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 30 กันยายน 2563

สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่ ขบ. งดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบ การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระและกระทบต่อประชาชน

ขบ. ได้บริหารจัดการเพื่อปรับเปลี่ยนการให้บริการในวิถีใหม่ “New Normal” เพื่อลดความแออัดในสถานที่ราชการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือการกลับมาของโรครอบที่ 2 โดยมีมาตรการเข้มด้านสุขอนามัย ตั้งแต่การจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการด้วยการจองคิวล่วงหน้าก่อนมาติดต่อราชการ การตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ปรับรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ สถานที่ ที่นั่งพักคอย และเคาน์เตอร์บริการอย่างสม่ำเสมอ จัดสถานที่เว้นระยะห่างตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ติดตั้ง Table Shield กั้นระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา รวมทั้งให้สำนักงานขนส่งที่มีโรงเรียนสอนขับรถอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดให้บริการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถให้เป็นไปตามประกาศ ขบ. เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจาก ขบ. และตามวิถีใหม่ “New Normal For Driving School” ได้ที่ https://www.dlt.go.th/site/ltsb/