สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 พร้อมคำอวยพรแก่ ส.ป.ก.

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้อำนวยการติดตามและวิเคราะห์โครงการทับทิมสยาม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยมี พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ร่วมพิธี ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
    สำหรับส.ค.ส.พระราชทาน เป็นการ์ดพื้นสีขาว มีตราประจำพระองค์ มีอักษรพระนามย่อ “จภ” ภายใต้จุลมงกุฎ และข้อความอวยพร “สุขสันต์ วันปีใหม่ 2564” และ “Season’s Greeting 2021” และลายพระหัตถ์ของพระนาม อีกด้านเป็นพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทั้งนี้ เพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ส.ป.ก. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน