วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามงานตามแผนการตรวจราชการของ ส.ป.ก.ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2,8 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ตามแผนการตรวจราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

    ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก.

    ภายหลังการประชุม ในเวลา 13.00 น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
จากการลงพื้นที่ของ ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และคณะ ท่านได้รับทราบข้อมูลสำคัญ จากการถ่ายทอดคำพูดของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ 9 ในเรื่องความเป็นอยู่การครองชีพ ปัญหาหนี้สินและปัญหาการทำกินในที่ดินของเกษตรกรโดยรวม รวมถึงกิจกรรมการดำเนินธุรกิจเกษตร ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ และความต้องการของเกษตรกร ทั้งนี้ การลงพื้นที่และได้ไปพบปะ เกษตรกร จะเป็นข้อมูลสำคัญและเป็นแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร อีกทั้งมีแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณที่จำเป็นต่อการพัฒนางานในท้องถิ่น ต่อไป