วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ส.ป.ก.ถ่ายทอดสด Live Stream เรื่อง “ลูกจ้างต้องจบ”

ส.ป.ก.ถ่ายทอดสด Live Stream เรื่อง “ลูกจ้างต้องจบ”

      วันที่ 28 มกราคม 2564 นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน ทีมงานเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดสด live stream เรื่อง “ลูกจ้างต้องจบ” เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร รวมทั้งตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์การกำหนดอัตราราคาค่าจ้างเหมาบริการของ ส.ป.ก. และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ