วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ แผนบูรณาการพื้นที่ (เขต 17) ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาสผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) ระบบ Application Zoom เพื่อให้การประเมินผลโครงการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย ได้รับทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ และนำผลลัพธ์ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
โอกาสนี้ นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตตรวจราชการที่ 15, 16, 17 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจภารกิจงานและการพิจารณาแผนงานตามนโยบายสำคัญ ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร