วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

พช.ภูเวียง รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความยั่งยืน (ครบรอบ 52 ปี อาสาพัฒนาชุมชน)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ วัดป่ากิตติญานุสรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดป่ากิตติญานุสรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช.สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังการสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัวโดยอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และเครือข่ายภาคี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติเพื่อสร้างความยั่งยืนตามหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเคล”
โดยมีนางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ผู้นำ อช. ผู้นำตำบลสงเปือย ภาคีเครือข่ายและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูเวียง เข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินโครงการรวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความยั่งยืน : มหกรรมแสดงผลความสำเร็จวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน โดยกิจกรรมประกอบด้วย
– กิจกรรมทางศาสนา ถวายจัตุปัจจัย รับพร จากท่านเจ้าอาวาสวัดป่ากิตติญานุสรณ์
-กิจกรรมแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน
– กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้นำอช. ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563
-มอบใบประกาศแก่แกนนำในการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
– การมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน จำนวน 15 ราย ประกอบด้วย

 • สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง
 • โรงเรียนบ้านท่าเสี้ยว
 • ผู้ใหญ่บ้านท่าเสี้ยว
 • จิตอาสา ตำบลสงเปือย
 • ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 11 ตำบล
  – ประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ปลูกผักสวนครัวพระราชทาน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและแบ่งปันเป็นธนาคารผักประจำตำบล
  -ในการนี้นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
  – ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการตามวิธีเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  -มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน