วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานแก้ไขพื้นที่สหกรณ์ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินป่าสำราญ จ.ขอนแก่น

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขพื้นที่สหกรณ์ปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น ขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินป่าสำราญ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม อาทิ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักฎหมาย นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน โดยจ้ดการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) กับ ส.ป.ก. จังหวัดขอนแก่นด้วย ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
    การประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาแนวทางกาะรดำเนินงานแก้ไขปัญหาพื้นที่สหกรณ์ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นขอใช้ที่ดินป่าสำราญ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และรายงานสรุปข้อเท็จจริงระดับพื้นที่ด้วย