วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดเชียงราย

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15, 16, 17) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และคณะ ประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย และงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย โดยมี นายมณู วงศ์สุนทร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค ข้อนำเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงาน
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และได้ให้กำลังใจกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และการวางแผนการปฏิบัติงาน ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติภารกิจ อันก่อเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
ภายหลังการประชุม ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการ และได้ให้กำลังใจเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการจุดประกายด้านแนวคิด ร่วมมือวางแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ และธุรกิจการเกษตรในท้องถิ่น หนุนการยกระดับรายได้ของเกษตรกรที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
โดยเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก.เชียงราย ได้ส่งเสริมการปลูกกาแฟ ชา พืชผักสวนครัว ผลไม้เมืองหนาว ซึ่งสายพันธุ์กาแฟที่ปลูกส่วนใหญ่ เป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้า เกษตรกรในชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์ ปัจจุบันมีสมาชิก 64 ราย โดยร่วมกันพัฒนาและแปรรูปผลผลิตกาแฟ และกลุ่มได้รับซื้อผผลิตสดจากสมาชิก และนำไปคั่วเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตกาแฟ สร้างเม็ดเงินสู่ชุมชนเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ ยังจัดตั้งโรงคั่วกาแฟที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้ชื่อ โรงคั่วกาแฟ “พนาคอฟฟี่” ด้วย