วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

มทร.อีสาน แชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2

28 ม.ค. 2021
577

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการให้ความสำคัญด้านการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่ระบบออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ในวันนี้ มทร.อีสาน ครองแชมป์อันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคลจากทั้ง 9 แห่ง ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน จากการจัดอันดับเว็บไซต์คุณภาพทางวิชาการทั่วโลก “Webometrics Ranking of World Universities” ในเดือนมกราคม 2564 ซึ่งจัดทำโดย Cybermetrics Lab กลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info เพื่อเป็นการแสดงถึงคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการหรืออื่น ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต์ที่เปิดกว้างให้กลุ่มนักวิจัยและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งผลของจัดอันดับดังกล่าวนี้ยังเป็นเครื่องหมายการันตีให้แก่ มทร.อีสาน ได้ถึงความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเหมาะสมแก่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือในระดับที่สูงขึ้น เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้นำไปสู่ผู้นำด้านวิชาการและเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค Digital 4.0 ซึ่งนโยบายแรกที่จะสามารถกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษามีความพร้อมได้อย่างรวดเร็ว คือการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และกิจกรรมผ่านทางโลกออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.rmuti.ac.th ให้เข้มข้นมากขึ้น โดยจากการผลักดันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และการส่งเสริมให้กลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ผลงานในโลกออนไลน์นี้ ส่งผลให้การจัดอันดับเว็บไซต์คุณภาพทางวิชาการ ใน www.webometrics.info ประจำเดือนมกราคม 2564 มทร.อีสาน คว้าอันดับ 1 จาก 9 มทร. อยู๋ในอันดับที่ 25 ของประเทศ และอันดับที่ 3179 ของโลก ซึ่งเป็นการครองแชมป์มหาวิทยาลัยคุณภาพจากมหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ต่อเนื่องถึง 2 ครั้ง โดยได้อันดับ 1 ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดีการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพอันดับ 1 ของประเทศในปัจจุบันนี้ เป็นผลพวงจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าผลผลิตและบัณฑิต มทร.อีสาน ในภายภาคหน้าจะเป็นผู้มีศักยภาพมีความพร้อมสำหรับยุค Digital 4.0 อย่างแน่นอนครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย