วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพะเยา

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ในฐานะรองประธานคณะทำงานฯ ได้ร่วมประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานฯ อาทิ นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน นายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา คณะทำงานฯ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณูปโภค ได้กำหนดภารกิจด้านงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมกับนโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำในชุมชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ดำรงชีพอยู่รอดได้อย่างมีความสุข และเพื่ออำนวยความสะดวกด้านคมนาคม เส้นทางการสัญจร รวมถึงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ให้มีแหล่งน้ำ เพื่อใช้อุปโภค บริโภค และการทำการเกษตรได้เพียงพออย่างทั่วถึง เพื่อให้การดำเนินงานและกิจกรรมในท้องถิ่นของเกษตรกรดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาวาระสำคัญ เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป