วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ส.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น มอบเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ให้แก่ลูกจ้าง ที่ถูกเลิกจ้าง จากสถานการณ์ โควิด-19

เมื่วันที่ 26 ม.ค. 64/ ที่ ลานด้านหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้กับลูกจ้าง บริษัทขอนแก่น แอล เอส เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวน 53 คน

ตามที่ คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ได้อนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,030,250 บาท ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เงินที่ลูกจ้างทั้ง 53 คน ที่ได้รับไปนั้น เป็นกลไกที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้แรงงานได้มีเงินในการดำรงชีพ อันเนื่องมาจากการถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และขอให้ทุกคนนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหา เป็นเบื้องต้นและขอให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปโดยภาครัฐพร้อมที่จะดูแลและช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มอาชีพอย่างเต็มที่ จังหวัดขอนแก่นพร้อม ที่จะยืนเคียงข้างกับประชาชนในการที่จะต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นคาดหวังว่าทุกอย่าง จะกลับไปสู่สภาวะการที่เอื้อต่อการที่แรงงานทุกคนจะได้รับโอกาสที่ดีในการทํางาน อย่างมุ่งมั่นต่อไป

นายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงกรณีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างในประเภทกิจการล้างขวดรีไซเคิล จำนวน 53 ราย ว่า กลุ่มลูกจ้างได้มายื่นคำร้องร้องต่อเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่นายจ้างปิดกิจการและเลิกจ้าง เนื่องจากมีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างที่จะช่วยเหลือลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที่ได้ ให้ลูกจ้างยื่นเรื่องขอเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง รวมทั้งการชี้แจงข้อกฎหมายและสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับทั้ง 53 ราย ซึ่งจะได้รับเงินจำนวน 22,750 บาท รวม 53 คน เป็นจำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น 1,030,250 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ เป็นเงินที่ได้รับจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่ง จะดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ลูกจ้างได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ลูกจ้างมายื่นคำร้องต่อ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เจ้าหน้าที่จะแจ้งสิทธิให้ได้ทราบว่า หากเกิดกรณีที่มีการปิดกิจการหรือถูกเลิกจ้าง จะมีการแจ้งสิทธิที่ ได้รับ เช่น มีกองทุนเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง ลูกจ้างสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนได้ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น โทร 043 236 377 ต่อ 103 และ 104

ที่มา/ปชส.ขก.