วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุม และผู้ร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีวาระเพื่อพิจารณา เรื่องสำคัญ อาทิ
1. การขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 12 กรณี และการไม่ประสงค์จะนำที่สาธารณประโยชน์มาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน 4 กรณี ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ