วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะ ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป่าไม้ ฯลฯ ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
     การประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 เรื่องการควบคุมการใช้ที่ดิน โดยพิจารณาแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เก็บรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรตามเดิม โดยมอบให้กรมป่าไม้รับไปดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจต่อไป