วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

คณะกรรมาธิการวิสามัญ ลงพื้นที่พิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

    คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ร้อยเอ็ด รับปากจะนำปัญหาไปแก้ไขทั้งสิทธิ์ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย เข้าไปสู่การแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

    ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 ศาลาจังหวัดร้อยเอ็ด  นายเลิศบุศย์  กองทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ. พิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน. สภาผู้แทนราษฎรในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นการประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินสภาผู้แทนราษฎร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “ปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

           โดยมีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยนายฉลาด  ขามช่วง รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 7 นายพีระเพชร  ศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 10 นางบุญรื่น  ศรีธเรศ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายชัน  ภักดีศรี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ นายนิรมิต  สุจารี กรรมาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์  อรรคแสง กรรมาธิการ เข้ารับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน  ใน 3 จุด คือ ในเขต.เมืองร้อยเอ็ด หลังจากนั้นคณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาที่แท้จริง และข้อเสนอแนะ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย และเทศบาลตำบลโนนชัยศรี  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

         ซึ่งการรับฟังปัญหาของประชาชน ส่วนใหญ่ปัญหาของประชาชน ที่มาร่วมรับฟังปัญหาของประชาชน คือปัญหาที่ทำกินของประชาชน ที่ทำกินมานานแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ สปก.ในที่ดินที่ครอบครองมานาน, ปัญหาที่ดินซึ่งครอบครอง เป็นที่พักอาศัยมานาน แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินซี่งสร้างเป็นที่พักอาศัยเป็นจำนวนมาก  ที่ส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่เลื่อนลอย ซึ่งเคยมีการยื่นเรื่องให้กับรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องมาทุกยุคทุกสมัย แต่ไม่เคยได้มีการพิจารณาด้านสิทธิ์ในที่ดินทำกิน และที่ดินสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย มาโดยตลอด ซึ่งหลังจากสะท้อนปัญหาความต้องการแล้ว ต่างพากันยื่นหนังสือให้กับนายฉลาด ขามช่วง ประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่มีปัญหาดังกล่าว

           นายฉลาด ขามช่วง ประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนราษฎร โดยประธาน คณะกรรมาธิการ กล่าวว่า  นับว่าเป็นการลงมารับทราบปัญหาทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง และศึกษาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน ที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย และการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากได้มารับฟังปัญหาข้อเท็จจริง จากพี่น้องประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชน จะนำความต้องการ ที่ได้รับฟังปัญหาข้อกฎหมาย และรับทราบข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหาของประชาชนแล้ว จะนำปัญหาความต้องการของประชาชน ไปสรุปรวมเป็นข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาในระดับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร ทั้งการแก้ไขข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดต่อไป.

//////////////////////

โชติกา  ทวนชันภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047