วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ไฟเขียว! ลดเงินสมทบ เยียวยาผู้ประกันตน สู้ภัยโควิด

ผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ฟังทางนี้ครม. มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่.โดยปรับลดเงินสมทบฝ่ายผู้ประกันตนตาม ม.33 จากเดิมที่จ่าย 3% หรือ ส่งสมทบสูงสุด 450 บาท/เดือน ลดลงเหลือ 0.5% หรือ ส่งสมทบสูงสุด 75 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งเดือน ก.พ. – มี.ค. 64.สำหรับนายจ้าง ยังคงส่งเงินสมทบ 3% หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท/เดือน และรัฐบาล ส่งเงินสมทบอัตราเดิมคือ 2.75% ของค่าจ้างจนถึงเดือนมี.ค. 64.ส่วนผู้ประกันกันตนภาคสมัครใจตาม ม.39 จากเดิมต้องส่งเงินสมทบ 432 บาท/เดือน จะจ่ายลดลงเหลือ 38 บาท/เดือน .การลดส่งเงินสมทบนี้ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้นายจ้างและผู้ประกันตนซึ่งคาดว่าจะมีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงเดือนม.ค. – มี.ค. 64 รวมกว่า 23,000 ล้านบาท