วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2564 โอกาสนี้ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะ ผู้แทนกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
โดยที่ประชุม ได้แจ้งความสำคัญของประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนางาน และการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการที่ดินในอนาคตต่อไป
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID- 19) และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยจัดจุดการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุม สวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน และจัดที่นั่ง เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร