วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

แรงงานขอนแก่น พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64/ ที่โรงแรมกรีนโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจ ของกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ให้มีความรู้ด้านแรงงาน เพื่อนำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบรรยายให้ความรู้และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ แก่อาสาสมัครแกนนำระดับตำบลและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งอาสาสมัครแรงงานตั้งแต่ ปี 2548 เพื่อเป็นกลไกและเป็นเครือข่ายในการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและประชาชนในพื้นที่ ภารกิจของอาสาสมัครแรงงานประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน การประสานงาน การดำเนินงานระหว่างอาสาสมัครแรงงานกับกระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการขยายบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างทั่วถึง ส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน การจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำด้านแรงงานและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่

อาสาสมัครแรงงาน เป็นกลไกสำคัญที่จะนำบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่/ชุมชน จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ในด้านองค์ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลด้านแรงงาน ทิศทางนโยบายของกระทรวงแรงงาน ภารกิจสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่ดำเนินการในปี 2564 รวมถึงสมรรถนะด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนงานด้านแรงงานในพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่/ชุมชน อย่างทันท่วงที

ที่มา/ปชส.ขก.