วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติ และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ โดยมีนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นเลขานุการ นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และนักวิชาการจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ออกตรวจเยี่ยมตามโครงการฯ เพื่อสรรหาและเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านและกิจกรรมของกลุ่ม/องค์กรชุมชน เป็นการจัดการความรู้และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งกำหนดการตรวจเยี่ยม มีดังนี้
เวลา 09.30 น. ตรวจเยี่ยมบ้านหวายหลึม ม.10 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ได้แก่ ผู้นำ อช. ดีเด่น ชาย/หญิง กลุ่ม/องค์กรดีเด่น (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต) ศอช.ต. ดีเด่น และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ทั้ง 6 อำเภอในกลุ่มโซนอำเภอที่ 3 นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ โดยมีนายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมส่วนราชการ หน่วยงาน พัฒนาการอำเภอกลุ่มโซนที่ 3 คณะผู้บริหาร อปท. ผู้นำ กลุ่มองค์กร ให้การต้อนรับ

เวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมบ้านหนองบัวน้อย ม.8 ต.โสกนกเต็น อ.พล และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ได้แก่ ผู้นำ อช. ดีเด่น ชาย/หญิง กลุ่ม/องค์กรดีเด่น (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต) ศอช.ต. ดีเด่น และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างทั้ง 6 อำเภอในกลุ่มอำเภอที่ 4 โดยมีนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล พร้อมด้วยส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอกลุ่มโซนที่ 4 คณะผู้บริหาร อบต. ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ กลุ่มองค์กร เครือข่าย ให้การต้อนรับ
โดยคณะกรรมการฯ ได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมเด่นของหมู่บ้าน