ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข​ ตรวจเยี่ยม ด้านการดำเนินงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น`

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข​ ตรวจเยี่ยม ด้านการดำเนินงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น`

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 11.00น. นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปสถานการณ์และผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคเฝ้าระวังโรคโควิด 19 จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้ชื่นชมการดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่น ในด้านการจัดการโดยนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เช่น KK Exit EOC e-document ได้มอบนโยบายให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง และให้กำลังใจบุคลากร ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ยังคงให้ใช้มาตรการในการป้องกันอย่างเข้มข้น ด้วยหลัก DMHTT ต่อไป เพราะวัคซีนไม่สามารถให้ครอบคลุมได้ทั้งหมด และขอให้ขอนแก่นเป็นเพียงสะเก็ดไฟ ไม่ใช่เป็นรังปลวก โดยเน้นในเรื่อง1.ให้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการนำเชื้อจากพื้นที่อื่น 2. การค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงสัมผัส และตรวจคัดกรองให้เสร็จภายใน 1 วัน 3. ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจได้ผลภายใน 1 วัน4. การสื่อสารความเสี่ยง ให้เตรียมเรื่องวัคซีน ให้ความรู้เรื่องวัคซีน ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป โดยสื่อสารให้ทราบถึงประโยชน์และโทษ ของวัคซีน5. วัคซีนสำหรับคนไทยทุกคน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยในระยะแรก Phase 1 ให้ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ หน่วยงานที่ทำงานด่านหน้า หรือพื้นที่สีแดงเป็นอันดับแรก เน้นเรื่อง 1)การสำรวจและเตรียม Cold chain system ตู้เย็นมีระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ 2) การอบรมทั้งผู้ให้และผู้รับบริการวัคซีน ให้มีองค์ความรู้ การติดตามเฝ้าระวังอาการหลังการฉีด 3) ควรมีการนำ Application มาช่วยในการลงทะเบียนผู้ได้รับวัคซีน ติดตาม รายงานผลข้างเคียง

ที่มา/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น