วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ สภากาชาดไทย จำหน่ายเลือดที่ได้จากการบริจาคฟรี ให้กับโรงพยาบาล

22 ม.ค. 2021
511

ตามที่มีข้อความปรากฏในช่องทางออนไลน์เรื่อง สภากาชาดไทย จำหน่ายเลือดที่ได้จากการบริจาคฟรี ให้กับโรงพยาบาล ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสภากาชาดไทยพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.จากการส่งต่อข้อความถึงประเด็นเรื่องสภากาชาดนำเลือดที่ประชาชนบริจาคไปขายต่อให้แก่โรงพยาบาล ไม่ได้แจกให้ฟรี ทางสภากาชาดไทยได้ออกมาชี้แจงว่า มีการนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เนื่องจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ให้บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตแก่ โรงพยาบาลเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย โดยมิได้จำหน่ายหรือคิดค่าโลหิตซึ่งได้รับจากการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนของผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศ เพื่อให้การซื้อขายโลหิตในประเทศหมดไป ตามหลักการขององค์การอนามัยโลก กาชาดสากล ตามปณิธานที่สภากาชาดไทยเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร.แต่ทั้งนี้ จะมีค่าต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ค่าห้องปฏิบัติการด้านผลิต ส่วนประกอบโลหิต ห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อในโลหิต ค่าเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์เจาะเก็บโลหิต น้ำยาตรวจชนิดต่าง ๆ ค่าถุงบรรจุโลหิต เป็นต้น รวมทั้งค่าขนส่ง และต้นทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ควบคุมข้อมูลโลหิตทั่วประเทศ เพื่อให้การส่งต่อโลหิต ทุกยูนิตมีคุณภาพความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวจะถูก กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจะคิดเทียบเคียงให้เทียบเท่าหรือต่ำ กว่าเกณฑ์กลางตามความเหมาะสมกับการบริการโลหิตทุกประเภท นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายส่วนค่าอาคารสถานที่ ค่ารถออกหน่วยเครื่องที่ ค่าเครื่องมือครุภัณฑ์ ค่าบุคลากร ค่า สาธารณูปโภค และค่าดำเนินการสนับสนุนอื่น ๆ ที่รวมแล้วจะสูงกว่าต้นทุนบริการที่เรียกเก็บ โดยส่วนที่ขาด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจะรับผิดชอบทั้งหมด ประกอบกับได้รับงบประมาณดำเนินการบางส่วนจากรัฐบาลมาช่วยเหลือ.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสภากาชาดไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.redcross.or.th หรือโทร. 1664.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ให้บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตแก่ โรงพยาบาลเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย โดยมิได้จำหน่ายหรือคิดค่าโลหิตซึ่งได้รับจากการบริจาค เพื่อลดการซื้อขายโลหิตในประเทศ.หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สภากาชาดไทย