วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

จุรินทร์ ดันแผนพัฒนาภาคใต้บูรณาการ 2 หมื่นล้าน มองยาวฟื้นหลังโควิด พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก แปรรูปสินค้าเกษตร

วันที่ 22 ม.ค.64 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (21 ม.ค.) มีการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาและเห็นชอบแผนปฏิบัติการภาคใต้และภาคใต้ชายแดน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สอดรับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ การกระจายอำนาจการตัดสินใจสู่ระดับผู้ปฏิบัติ รวมถึงการส่งเสริมให้ท้องถิ่น/ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
 
แผนดังกล่าวได้มีการปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการพัฒนาในระยะยาวหลังโควิด-19 มีกรอบวงเงิน 1.98 หมื่นล้านบาท สำหรับ 650 โครงการใน 14 จังหวัดภาคใต้ และสามกลุ่มจังหวัดประกอบด้วย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และภาคใต้ชายแดน ผลลัพธ์ของการดำเนินการมุ่งเป้าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูป การพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมัน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การพัฒนาโลจิสติกส์ทั้งระบบ เป็นต้น
 
อย่างไรก็ตาม  นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า แผนงานและวงเงินงบประมาณที่ได้รับการเห็นชอบแล้วนั้น จะต้องเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณาร่วมกับแผนปฏิบัติการภาคอื่น ๆ และกระทรวงต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณปี 2565 ที่ ครม.อนุมัติไว้ที่ 3.1 ล้านล้านบาท อนึ่ง นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้แนวทางการใช้งบประมาณของภาครัฐที่ต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ