วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ครม. อนุมัติ 24,400 ล้านบาท ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

วันที่ 22 ม.ค.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 24,400 ล้านบาท ประกอบด้วยงบสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) สำหรับการทำวิจัยที่เน้นตอบโจทย์ยุทธศาสตร์  จำนวน 14,640 ล้านบาท และงบสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) และ Functional-based Research Fund  เน้นสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานจำนวน 9,760 ล้านบาท โดยมีเป้าหมาย 4 แพลตฟอร์ม 17 โปรแกรมที่ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนากำลังคนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ


 
ทั้งนี้ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ เป็นแบบวงเงินรวม (Block grant) และการจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องแบบหลายปี (Multi-year budgeting) มีการกระจายอำนาจให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit: PMU) เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่นและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เน้นขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีระบบคมนาคมแห่งอนาคต อุตสาหกรรม 4.0 การขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาทักษะของทรัพยากรมนุษย์ของไทย การยกระดับผู้ประกอบการ SMEs การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว BCG และการวิจัยด้านสังคม รวมทั้งยังสอดรับกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุงด้วย 
 
“ผลสำเร็จในปี 2563 ที่ผ่านมา งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถูกนำไปใช้เพื่อตอบโจทย์การพัฒนากำลังคน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศเผชิญกับวิกฤติโควิด-19  อาทิ ผลงานการพัฒนาหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพหน้ากากอนามัย การผลิตชุดตรวจเชื้อโควิด-19 โดยวิธี Real-Time RT-PCR จากน้ำลาย เป็นต้น” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว