วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

เทศบาลนครขอนแก่น มอบป้าย “ร้านชำสีขาว” ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 37 ร้าน

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานมอบป้าย “ร้านชำสีขาว” ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 37 ร้าน โดยมี นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง อสม. และ ผู้ประกอบการร้านชำ เข้าร่วมด้วยตามที่ งานเภสัชกรรม ได้จัดโครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น เขต 2 และเขต 3 เพื่อเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีจำหน่ายในร้านชำ เพื่อสร้างความรู้ความข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ผู้ประกอบการร้านชำ เพื่อลดปัญหาการใช้และการกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชน โดยในโครงการ มีการอบรมให้ความรู้แก่ อสม.ในชุมชน เพื่อให้ อสม. และผู้ประกอบการร้านชำมีความรู้ในการเลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม มาจำหน่ายในร้านชำ ไม่จำหน่ายสินค้าโฆษณาอวดสรรพคุณ รวมถึงมีความรู้ไนการจำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน และทราบว่ายาชนิดใดที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ในร้านชำ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมาได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ และเมื่ออบรมแล้วเสร็จ ทีมอาสาสมัครประจำชุมชนได้ลงพื้นที่ประเมินร้านชำในเขตเทศบาลนครขอนแก่น แบ่งเป็นพื้นที่เขต 2 จำนวน 157 ร้าน และเขต 3 จำนวน 195 ร้าน รวมทั้งหมด 352 ร้าน โดยในเกณฑ์ประเมินประกอบด้วย 4 ผลิตภัณฑ์อาหารต้องสามารถตรวจสอบ อย.ได้ ผลิตภัณฑ์อาหารต้องไม่เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่โฆษณาอาหาร โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง2.เครื่องสำอาง – เครื่องสำอางมีฉลากครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้- เครื่องสำอางต้องไม่ผสมสารห้ามใช้ ที่ อย.ประกาศห้ามใช้- เครื่องสำอางไม่เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ- เครื่องสำอางที่ไม่โฆษณา โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง3.ยา – มียาสามัญประจำบ้าน-ไม่จำหน่าย ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาชุด ยาแผนโบราณ- ยาต้องไม่เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ4.บุหรี่/สุรา- จำหน่ายสุราตามเวลาที่กำหนด 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น.-ไม่จำหน่ายบุหรี่ แก่ ผู้มีอาย < 18 ปี-ไม่จำหน่ายสุรา แก่ ผู้ที่มีอาย < 20 ปีจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ร้านชำที่ อสม ส่งรายชื่อมาให้เจ้าหน้าประเมินซ้ำ เพื่อรับรองร้านชำสีขาว จำนวน 53 ร้าน พบว่า มีร้านชำที่ผ่านตามเกณฑ์ จำนวน 37 ร้าน ซึ่งได้รับมอบป้าย “ร้านชำสีขาว” ในครั้งนี้ ทั้งนี้ทุกร้านค้าจะได้รับคำแนะนำจากทีมงานเจ้าหน้าที่และทีมงาน อสม.ในพื้นที่ รวมถึงได้รับการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในชุมชนมาใช้บริการในร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ปลอดภัย ต่อไป

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม