วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลนครขอนแก่น ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองมุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนโยธา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมุกดาหาร นำโดย นายพยุงพงษ์ บุญเติม รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดตั้งสภาเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นเวทีของการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ในการสร้างกระบวนการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายข้อมูลแนวทาง ขั้นตอนในการดำเนินงาน พร้อมแลกเปลี่ยนพูดคุย เพื่อนำข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการจัดตั้งสภาพัฒนาเมืองมุกดาหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายต่อไป

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม