วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

โครงการ ส.ป.ก. ห่วงใย ต้านภัยโควิด -19 มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ผลิตใช้เอง แก่ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.

วันที่ 15 มกราคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) จัดกิจกรรมตามโครงการ ส.ป.ก. ห่วงใย ต้านภัยโควิด – 19 มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ที่ผลิตใช้เอง ให้กับบุคลากร ส.ป.ก.อาทิ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส.ป.ก. เพื่อใช้ในหน่วยงาน ส.ป.ก.
โดยโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมตามแผนโครงการอบรมอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้แก่สมาชิก ส.ป.ก. และแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันที่มีต่อองค์กรของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 โดยส.ป.ก.ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ณ ร้านสว้สดิการ”เรือนฉลอง” ส.ป.ก. ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (ส่วนกลาง) โดยจัดส่งผลิตภัณฑ์แก่ส่วนราชการในสังกัดของ ส.ป.ก. (ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก และ ส.ป.ก.ถนนประดิพัทธ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดื และประหยัดค่าใช้จ่าย หรือลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อีกด้วย