วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะรองประธานคณะทำงานฯ ร่วมประชุมกับคณะทำงานฯ และ ส.ป.ก.จังหวัด ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาในประเด็นสำคัญ คือ 1.แนวทางการจัดที่ดินแปลงว่างในโครงการแก้ไขปัญหาที่ดิน 2.การแก้ไขปัญหาการไม่ชำระหนี้ค่าเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4.แนวทางการพัฒนาอาชีพ ให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการนำที่ดินมาจัดสรรให้กับผู้ไร้ที่ดินทำกินต่อไป
ทั้งนี้ ส.ป.ก. ได้จัดประชุม โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 และมาตรการ Social Distancing ซึ่งจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย ตามประกาศคำสั่ง ส.ป.ก. และมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด