วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

มทร.อีสาน จัดสอบออนไลน์ มั่นใจรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

21 ม.ค. 2021
576

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มทร.อีสาน ตระหนักในความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร จึงได้ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 31 มกราคม 2564 โดยมีนโยบายให้ปรับเปลี่ยนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด รวมถึงกำหนดให้ดำเนินการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่อย่างรัดกุม ซึ่งการสอบออนไลน์นี้ เป็นการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2564 โดยแต่ละคณะจะมีการจัดสอบในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น การสอบออนไลน์ การมอบหมายงาน และการวัดผลด้วยรูปแบบอื่น ๆ

มทร.อีสาน ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นและมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเป็นสำคัญ และได้มีการหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไลน์ ในช่วงต้นเดือนมกราคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกวิทยาเขตและทุกคณะได้มีการเตรียมตัว และแจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อวางแนวทางรูปแบบต่าง ๆ ไว้รองรับอย่างทันท่วงทีทุกสถานการณ์ โดยขอให้ทุกวิทยาเขตและทุกคณะเร่งดำเนินการตามที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ พร้อมกับประสานแจ้งไปยังอาจารย์ประจำรายวิชาให้เตรียมพร้อมสำหรับการจัดสอบออนไลน์ หรือรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอบ การจัดสอบ ตารางสอบ และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อทำความเข้าใจกับนักศึกษาสำหรับการสอบกลางภาครูปแบบใหม่ในช่วงการระบาดของโควิด-19

ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวต่อว่า ในส่วนการสอบในรูปแบบออนไลน์ มทร.อีสาน จะใช้ระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาทำข้อสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://lms.rmuti.ac.th/index.php ซึ่งระบบ LMS (Learning Management System) เป็นมูเดิลที่ มทร.อีสาน สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning มาอย่างต่อเนื่อง โดยภายในระบบนี้มีองค์ประกอบและความสามารถที่หลากหลาย คือ ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ระบบจัดการรายวิชา ระบบจัดการ ข้อมูลบทเรียน ระบบจัดการการสร้างเนื้อหารายวิชา ระบบจัดการเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ระบบจัดการข้อมูลผู้เรียน ระบบเครื่องมือช่วยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์และจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งข้อดีของการสอบผ่าน LMS คือ สามารถเลือกรูปแบบการตั้งคำถามและการตอบคำถามให้เหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชานั้น ๆ ได้ อีกทั้งสามารถตั้งชุดคำถามที่สลับไปมาเพื่อลดการทุจริตในการสอบได้ ซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบวิธีการสอบออนไลน์อย่างมาก รวมถึงเมื่อนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จแล้วจะสามารถทราบผลคะแนนสอบของตัวเองได้ทันที แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะต้องเปิดกล้องระหว่างทำข้อสอบ โดยนักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบ google meet โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้อาจารย์ผู้คุมสอบสามารถชี้แจงรายละเอียดการสอบได้ และสามารถเห็นหน้าได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการเข้าสู่ห้องสอบในรูปแบบปกตินั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น คณะบริหารธุรกิจ ได้รายงานผลการดำเนินการจัดสอบ ว่าได้ทำการจัดสอบไปแล้วในบางรายวิชา พบว่าระบบที่นำมาใช้สามารถเชื่อถือได้เนื่องจากเป็นระบบที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลโดยตรง แม้ว่าการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ อาจจะมีข้อควรระวังอยู่บ้าง เช่น เรื่องของการทุจริต แต่ทางคณะได้มีการหารือและวางมาตรการป้องกันอย่างรัดกุม และลดปัญหาการทุจริตได้แน่นอน รวมถึงเรื่องของระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาบางรายที่มีปัญหาดังกล่าวสามารถแจ้งอาจารย์คุมสอบหรืออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนทำการสอบได้ ซึ่งทางอาจารย์ผู้สอนอาจอนุโลมให้นักศึกษาสอบย้อนหลังหรือสอบด้วยรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม และที่ผ่านมาการสอบผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษานั้นผ่านไปได้ด้วยดี  หรืออย่างคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในบางหลักสูตรใช้รูปแบบวัดผลด้วยการมอบหมายงาน ซึ่งกำหนดเป็นการตอบคำถามแบบปรนัย รวมถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลได้จริง เพื่อให้นักศึกษาได้ประมวลความคิดและถ่ายทอดออกมาตามความรู้ความสามารถของตน และให้นักศึกษาส่งคำตอบนั้นกลับมายังอาจารย์ผู้สอนโดยตรง อีกส่วนหนึ่งที่เป็นหลักสูตรด้านการปฏิบัติการ ทางอาจารย์ผู้สอนให้เลื่อนการสอบออกไปก่อนและจะจัดสอบในภายหลังเมื่อสถานการณ์กลับมาสู่สภาวะปกติ

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขอให้นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านดูแลตนเองโดยการป้องกันตัวเองอยู่เสมอ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ เว้นระยะห่างทางสังคม และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกลับมาเรียนในรูปแบบปกติเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายอีกครั้งครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย