วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งขยายเวลายกเว้นภาษีวิสาหกิจชุมชน ถึง 31 ธ.ค.65

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับแจ้งจากกรมสรรพากรว่า กรมสรรพากรได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 371 (พ.ศ.2563) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยขยายระยะเวลาในการยกเว้นภาษีเงินได้พึงประเมินของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขยายระยะเวลายกเว้นภาษีไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากมาตรการยกเว้นภาษีดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งทำให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน สามารถจัดการผลผลิตทางการเกษตร และตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยหลักตลาดนำการผลิต และยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรได้นั้น จึงขอแจ้งให้วิสาหกิจชุมชนทราบถึงสิทธิในการได้รับการยกเว้นภาษีต่อไปในระยะเวลาตามประกาศกระทรวงดังกล่าว ทั้งนี้ หากวิสาหกิจชุมชนใดยังไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ขอยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่วิสาหกิจชุมชนมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายต่อไป