วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

อ.ภูเวียง ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยนางสาววริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ข้าราชการคู่เสี่ยวตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น อำเภอภูเวียง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อยแก้จน คนขอนแก่น ซึ่งวันนี้ เยี่ยมครัวเรือนของ นายทองสุข แสงคำ บ้านเลขที่ 61 บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงธนสาร
– วันนี้พัฒนาการอำเภอภูเวียงพร้อมด้วยข้าราชการคู่เสี่ยว และกำนันตำบลหนองกุงธนสาร ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหนองกุงธนสาร ได้พาครัวเรือนเป้าหมายทำน้ำหมักรสจืดเพื่อใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว และให้ความรู้เรื่องการห่มดิน โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และใส่อาหารให้แก่ดิน ด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไป เพื่อให้อาหารแก่ดิน แล้วดินจะปล่อยธาตุอาหารให้พืช โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์เรียกหลักการนี้ว่า “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย
จากการเยี่ยมเยียนในวันนี้ พบว่า ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผักสวนครัว และคนในครัวเรือนมีความสุขเพิ่มขึ้น มีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นครัวเรือนที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้พ้นเส้นความยากจน
มีข้าราชการคู่เสี่ยว มอบเมล็ดพันธุ์ผัก นมและอาหารให้ครัวเรือนเป้าหมาย โดยในวันนี้ มีผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม