วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน โดยมี รองนายกเทศมนตรี ( นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ, นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ), สมาชิกสภาเทศบาล ( นายกฤษฏ์ สว่างไสว, นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ, นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ ) นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา, คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 แห่ง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบนโยบายพร้อมทั้งประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 แห่ง สืบเนื่องจากกรณีการปิดเรียนของสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ควบคุมความเสี่ยงโอกาสการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้มอบนโยบาย 2 ประการ ได้แก่- ประการแรก การเรียนการสอนออนไลน์ การติดตามผล การส่งใบงานของนักเรียน ขอให้คณะครูติดตามประเมินอย่างใกล้ชิด มีรูปแบบที่เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาและช่วงวัยของนักเรียน- ประการที่ 2 การเปิดเรียนการสอนให้ประเมินสถานการณ์วันต่อวัน และให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา หากต้องมีการเปิดเรียนตามปกติให้ใช้มาตรการแบบเข้มงวดสูงสุด

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม