วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

ร้านสว้สดิการ”เรือนฉลอง” มอบของขวัญให้ผู้โชคดี!! เทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2564

วันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) โดย กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ จัดกิจกรรม มอบรางวัล แทนคำขอบคุณ แก่ผู้ที่มาเลือกซื้อ จับจ่ายและอดหนุนสินค้าในร้านสว้สดิการ”เรือนฉลอง” หนึ่งในกิจการของส.ป.ก. เพื่อให้บริการแก่สมาชิกร้านสวัสดิการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และประชาชนผู้สนใจ
โอกาสนี้ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ให้เกียรติ มอบรางวัลและจับสลากผู้โชคดี พร้อมด้วย นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน ได้ให้เกียรติเป็นผู้แทนจับรางวัลผู้โชคดี ณ ร้านสว้สดิการ”เรือนฉลอง” ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร