วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขต 15,16,17 ร่วมการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี 2564 รอบที่ 1 และติดตามผลการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ กษ.ปี 2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เขตตรวจราชการที่ 17) เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 และการขับเคลื่อนกิจกรรมแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วย นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เขตตรวจราชการที่15,16,17) ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) และผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ (1403) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
การตรวจติดตามงานในครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการ ภายใต้แผนงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 รอบที่ 1 ของจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยมีสาระสำคัญการตรวจตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายและการรายงานเหตุการณ์ และการเฝ้าระวังสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน