วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

เทศบาลนครขอนแก่นมอบผ้าห่มกันหนาวให้พี่น้องชุมชนเขต2,เขต4

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล, นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ,นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม, นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน, นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ,ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่เพื่อมอบผ้าห่มให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาว โดยในวันนี้จะเป็นการมอบผ้าห่มให้กับพี่น้องชุมชน เขต 2 จำนวน 427 คน และเขต 4 จำนวน 396 คน สืบเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่น ได้ประกาศลงทะเบียนรับคำร้องผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ต่อจากนั้นได้มีการลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรอง 2 ระดับ และนำเข้าประชุมเพื่อเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือมอบผ้าห่มกันหนาวสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาว จำนวน 2,000 คน

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม