วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ครม.ขยายโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับศก.ชุมชนอีก 1 ปี-ปรับเกณฑ์ช่วย SMEs

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ออกไปอีก 1 ปี คือสิ้นสุดวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

โดยกำหนดหลักเกณฑ์กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1.ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ธุรกิจเกษตรแปรรูป (Food/Non-Food) , ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน ธุรกิจเกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยว ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ZCIV) และผู้ประกอบการใหม่ หรือมีนวัตกรรม หรือธุรกิจผลิต หรือบริการอื่นๆ หรือธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

2.เป็นการให้สินเชื่อใหม่ ทั้งลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance) มาจากสถาบันการเงินอื่น

พร้อมทั้งได้ตัด 2 หลักเกณฑ์เดิมที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินโครงการ คือ 1.ต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยได้รับการอนุมัติและใช้วงเงินสินเชื่อจาก 1) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan) และ 2) โครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan

2.ต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงินต่อราย (ไม่รวมกิจการในกลุ่ม) ไม่เกิน 50 ล้านบาท ณ วันยื่นขอกู้ ซึ่งทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกัน จึงใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน แต่ บสย. มีวงเงินไม่เพียงพอในการค้ำประกัน

น.ส.รัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายระยะเวลาโครงการและปรับปรุงหลักเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อีกประมาณ 5,760 ราย วงเงินกู้เฉลี่ยต่อรายไม่เกิน 1.65 ล้านบาท ภายใต้วงเงินโครงการคงเหลือ 9,559 ล้านบาท และสามารถรักษาการจ้างงานได้ไม่น้อยกว่า 28,800 คน อีกทั้งยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 43,510 ล้านบาทด้วย

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SME สู่ยุค 4.0 ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน และปรับปรุงกิจการสำหรับผู้ประกอบการ SMEs วงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 7 ปี โดยรัฐจะชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) อัตรา 2% ต่อปี ใน 3 ปีแรก รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.63 โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ธพว.ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว 24,606 ราย วงเงินรวม 40,440 ล้านบาท มีวงเงินโครงการคงเหลือ 9,559 ล้านบาท