วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

ผ่านฉลุย!ครม.ไฟเขียว เราชนะ แจกเงิน 3,500 บาท รวม 2 เดือน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการ เราชนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดจากไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยแจกเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิตามที่กระทรวงการคลังกำหนดคนละ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาทต่อคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่

ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขโครงการเราชนะ รัฐบาลจะแจกเงิน 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 30-35 ล้านคน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนจำนวน 31.1 ล้านคน

ผู้มีสิทธิ

1.ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

2.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

3.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

4.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 25625.ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนจำนวน 31.1 ล้านคน

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้กว่า 30,000 บาท/ปี ได้รับเงิน ในบัตรฯ 200 บาท/เดือน) จำนวนไม่เกิน 10,127,587 คน คนละ 3,200 บาท รวมจำนวน 31,408.2784 ล้านบาท

2. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้ระหว่าง 30.000 – 100,000 บาท/ปีได้รับ เงินในบัตรฯ 300 บาท/เดือน) จำนวนไม่เกิน 3,610,436 คน คนละ 3,300 บาท รวมจำนวน 11,914.4388ล้านบาท3 ผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกันสำเร็จ และผ่านการยืนยัน ตัวตน ภายในวันที่ 27 ม.ค. 64 และกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล จำนวน 17361,97 คน คนละ 3,500 บาท/เดือน รวมจำนวน 121,533.8390 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 31.100,000 คน วงเงินรวม 210.179.2734 ล้านบาท

รูปแบบการใช้จ่ายเงิน ไม่สามารถเบิกเงินสดได้ โดยต้องนำไปใช้ผ่านระบบ เพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม อาหาร และบริการต่างๆ แต่ไม่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น