วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อร่วมผลิตช่างเครื่องมือแพทย์

19 มิ.ย. 2020
794

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมี ดร.รณวริทธ์ ปริยฉัตรตระกุล สมาชิกวุฒิสภา นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ดร.อธิปไตย โพแตง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนัก ความร่วมมือ นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ประมวล วิลาจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร่วมในพิธีลงนาม

       ด้วยวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองภาคผลิตและการบริการด้านสาธารณสุข และเครื่องมือแพทย์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้สอดคล้อง และรองรับกับความต้องการของสถานพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. สนับสนุนการพัฒนาการผลิตและพัฒนากำลังคนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและประเทศไทยอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

2. ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคการผลิต สาขางานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและรองรับความต้องการของสถานศึกษา

3. ขยายการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางการผลิต และซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

4. ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีและระบบปกติ

5. ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างสถานพยาบาลกับสถานศึกษา

6. สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการคิดค้นผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์และการสาธารณสุข

//////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047