วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป ก. (เขตตรวจราชการที่ 9, 13, 14) ประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9, 13, 14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก.
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับทราบความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานและแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต่อไป