วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะ รมช.กษ.ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่กองทุนที่ดิน จ.พะเยา

16 ม.ค. 2021
1093

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่กองทุนที่ดิน จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม(เขตตรวจราชการที่ 15,16,17) นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ร่วมลงพื้นที่และตรวจราชการ ณ บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ 12 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
โอกาสนี้ นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้านไผ่สีทอง และชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านใกล้คียง ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญและร่วมดำเนินการบูรณาการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งมีสาระสำคัญการติดตามภารกิจ คือ
1.) การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนที่ดินของเกษตรกร
2.) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โครงการขุดลอกคลอง โครงการขุดบ่อบาดาล(ใช้พลังงานแสงอาทิตย์)
3.) การจัดที่ดินให้กลุ่มพีมูฟ (กลุ่มประชาชนในนาม “ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม” หรือ พีมูฟ) จำนวน 10 ราย
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของพื้นที่ ส.ป.ก. ที่มีที่ดินทับซ้อนในที่ดินทำกินของเกษตรกร และการดำเนินการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ(ลำน้ำอิง) ของกรมชลประทาน ให้มีภูมิทัศน์สวยงามมากยิ่งขึ้น