วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ส.ป.ก. ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ผ่านระบบ VDO Conference

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างพื้นฐาน รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการโครงการต่างๆ ของจังหวัด และตอบปัญหาข้อสงสัย และข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับนายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร