วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

พช.ภูเวียง ลงพื้นที่ร่วม โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น. นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โครงการ โคก หนอง นา โมเดล ลงพื้นที่ร่วม โครงการ 1จังหวัด 1ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านหนองโพน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองโพน เจ้าหน้าที่ อบต.กุดขอนแก่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม
ในวันนี้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ได้พาทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.ทำน้ำหมักรสจืด
2.ปรับภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์เรียนรู้
3.เตรียมแปลงปลูกผัก
เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการเตรียมกิจกรรมเพื่อขยายผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของบ้าน วัด โรงเรียน ต้านภัยโควิด
ทั้งนี้นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง ได้เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจและคำแนะนำ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพัฒนาการอำเภอภูเวียง ได้ให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. โดยเน้นย้ำให้ทุก อปท. ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร