วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

อ.ภูเวียง ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564/ นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง มอบหมายนางสาววริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ข้าราชการคู่เสี่ยวตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น อำเภอภูเวียง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อยแก้จน คนขอนแก่น ซึ่งวันนี้ ข้าราชการคู่เสี่ยวลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนของ นายทองสุข แสงคำ บ้านเลขที่ 61 บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงธนสาร ซึ่งจากการเยี่ยมเยียนครัวเรือนในวันนี้ พบว่า ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผักสวนครัว ที่ได้รับมอบจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และพันธุ์ผักพระราชทาน จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร และคนในครัวเรือนมีความสุขเพิ่มขึ้น มีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง นางสาววริศรา ล่ามแขก ข้าราชการคู่เสี่ยว ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งสำหรับไว้ซื้อนมให้บุตรหลาน พร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตและการทำการเกษตร ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพื่อให้ตนเองและคนในครอบครัวห่างไกลสารเคมี โดยในวันนี้ มีผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม