วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก Talent of the year ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมคัดเลือก Talent of the year ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมออนไลน์ทางไกล( Video conference) จากห้องประชุมจาริน ส.ป.ก. โดยมี พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
การประชุมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน การให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ “คนเก่ง คนดี” ภายในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางและแบบอย่างให้บุคคลอื่นได้ประพฤติปฏิบัติ ได้พัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
ทั้งนี้ มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 7 ราย จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งหมด 3 กลุ่ม
โดย ส.ป.ก. ยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid-19 และมาตรการ Social Distancing โดยใช้การประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง1-2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด