วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ กรมขนส่งทางบกอนุญาต ไม่ดำเนินคดีต่อผู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ GPS เริ่ม 18 ม.ค.64

13 ม.ค. 2021
576

ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความถึงเรื่อง กรมขนส่งทางบกอนุญาต ไม่ดำเนินคดีต่อผู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ GPS เริ่ม 18 ม.ค.64 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ.กรณีส่งต่อข้อมูลที่ระบุว่ากรมขนส่งทางบก ออกมาตรการอนุญาต ไม่ดำเนินคดีแก่ผู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์รบกวนสัญญาณGPS มีผลเริ่มตั้งแต่ 18 ม.ค.64 ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง .กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศกำหนดให้รถโดยสารและรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปและรถลากจูง ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลจากการใช้รถมายังศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย .หากผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ขับรถบางรายหลบเลี่ยงการส่งข้อมูลการใช้รถโดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องรบกวนสัญญาณหรือตัดสัญญาณ GPS เพื่อทำให้ข้อมูล พิกัด ตำแหน่งเคลื่อนที่ของรถไม่สามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ได้อย่างมีเสถียรภาพ การกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมาย ดังนี้.-ผู้ขับรถมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 102 (4) ประกอบมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยกรมการขนส่งทางบกจะนำอุปกรณ์หรือเครื่องรบกวนสัญญาณหรือตัดสัญญาณ GPS ที่ยึดไว้พร้อมผู้ขับรถที่กระทำความผิดเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2558 มาตรา 6 และมาตรา 23.-ผู้ประกอบการขนส่งมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง ไม่จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งและไม่ควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ขับรถใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 36 ประกอบกับมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 สำหรับผู้ให้บริการระบบติดตามรถ (Vender) ที่ไม่ส่งข้อมูลการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ มีความผิดตามคำสั่ง คสช.ที่ 15/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ปรับไม่เกินวันละ 5,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง หากพบความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือผู้ให้บริการระบบติดตามรถ (Vendor) จะดำเนินการตามกฎหมายทุกกรณีและพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทุกราย.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือโทร. 02 2718888.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศกำหนดให้รถโดยสารและรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปและรถลากจูง ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) เพื่อควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย หากพบมีการหลบเลี่ยงการส่งข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องรบกวนสัญญาณหรือตัดสัญญาณ GPS จะมีความผิดตามกฎหมาย.หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม